УГОДА №___________. на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

Форма № Н-7.01

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

м. Житомир"___" _________ 20 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Житомирський державний технологічний університет, в особі ректора Мельничука П.П. діючи на пiдставi Статуту ЖДТУ і, з іншої сторони _______________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

_______________________________________________________________________________

(надалі – база практики), в особі ______________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі______________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

1. База практики зобов‘язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№ з/п Шифр і назва напряму підготовки, спеціальності Курс Вид практики ПІБ студента Кількість студентів Строки практики
початок закінчення
7.05020201 "Автомати-зоване управління технологіч-ними процесами УГОДА №___________. на проведення практики студентів вищих навчальних закладів" перед-дипломна 18.02 16.03

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від УГОДА №___________. на проведення практики студентів вищих навчальних закладів навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.1.9. Додаткові умови ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни УГОДА №___________. на проведення практики студентів вищих навчальних закладів і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

2.4. Практика проводиться на безоплатній основі.

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

ЖДТУ УГОДА №___________. на проведення практики студентів вищих навчальних закладів: вул,Черняховського, 103 м. Житомир, 10005 тел. (0412) 24-14-22 Ректор ЖДТУ _______________ П.П. Мельничук “__” _________ 20__ р. Декан_______________________ _______________ “__” _________ 20__ р. База практики: __________________________________ __________________________________ __________________________________ База практики _______________/_______________ “___” ________ 20__ р.


documentavghett.html
documentavghmeb.html
documentavghtoj.html
documentavgiayr.html
documentavgiiiz.html
Документ УГОДА №___________. на проведення практики студентів вищих навчальних закладів