Вибрана бібліографія

• Wielka historia Polski Uniwcrsytetu Jagielloiiskiego w szescsetlecie odnowienia ... / Komitet redakcyjny S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgomiak. Krakow, 2000-2001. T. 1 -10 (Autorzy: P. Kaczanowski, J.K. Koz-towski, J. Wyrozumski, K. Baczkowski, S. Grzybowski, J.A. Gierowski, S. Grodziski, M. Zgorniak, J. Buszko, Cz. Brzoza, A.L. Sowa).

• Wyrozumski J., Gierowski J.A., Buszko J. Historia Polski. Wyd.3. Warszawa, 1989. T. 1 -4.

• Zaleski W. Tysiac lat naszej wspolnoty: Spoleczne і gospodarcze dzieje narodu polskiego w zarysie. Wyd. 2. Londyn, 1984.

• Zamoyski A. The Polish War A Thousand-year History of the Poles and Their Culture. London, 1989.

• Zientara В., Mqczak A., ihnatowicz I, Landau Z. Dzieje gospodarcze Polski do roku Вибрана бібліографія 1939. Wyd. 3. Warszawa, 1988.

Джерела та література з історії Польщі до кінця XVIII ст.

> "Великая хроника" о Польше. Руси и их соседях XI - XIII вв. Москва, 1987.

> Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Москва, 1953. Т. 1-3.

> Гайдамацький рух на Украі'і іі в XVIII ст. Зб.документів / Упор. І.Л. Бутич, МЛ. Бутич та ін. Київ, 1970. >• Галл Анотш. Хроника и деяния князей или правителей польских. Москва, 1961.

> Гельмольд. Славянская хроника. Москва, 1963.

> Дпугош Я. Грюнвальдская битва. Москва; Ленинград, 1962. '' ; '' ?.

> Дневник Люблинского сейма 1569 г. Соединение Великого княжества Литовского с Королевством Польским. Санкт-Петербург, 1869.

> Лггопис руський. За Іпатським списком /Пер. Л Вибрана бібліографія. Махновець. Київ, 1989. > ^ Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. Москва; Ленинград, 1936.

> Пам'ятки історії Східної Європи. Джерела XV-XVII ст. Т. 5. Руська (Волинська) метрика Книги за 1652-1673 pp. / Підготував до друку П. Кулаковський. Острог; Варшава; Москва, 1999.

> Привілеї національних громад міста Львова (XIV-XVIII ст.) / Упорядкував М. Капраль. Львів, 2000.

> Свод древнейших известий о славянах. Москва, 1991-1995. Т. 1-2.

> Селянський рух на Україні 1569-1647 pp. Збірник документів і матеріалів / Відп.ред. М.Г. Крикун. Київ, 1993.

> Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. Київ, 1960.

> Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657/Упор. І. Крип'якевич, І. Бутич. Київ, 1998.

> Archiwum Jana Zamojskiego, kanclerza і hetmana wielkiego koronnego. Warszawa; Krakow, 1909-1948. T. 1-4.

> DhtgoszJan. RocznikiczyliKronikislawnegoKrolestwa Вибрана бібліографія Polskiego. Warszawa, 1961-1985. Ks. 1-11.

> Heidenstein ft Pamietaiki о wojnie moskiewskiej / Tlum. J. Czubka. Lwow, 1894.

> Jan z Czarnkowa. Kronika. Krakow, 1996.

> Konstytucja 3 Maja 1791. Statut zgromadzenia Przyjaciol Konstytucji / Opr. J. Kowecki, przedmowa B. Lesnodorskiego. Warszawa, 1983.

> Maciej z Miechowa. Chronika Polonorum. Krakow, 1921.

> Mistrz Wincentytzw. Kadubek Kronika Polska. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1992.

> Monumenta Poloniae Historica. Lwow; Krakow, 1864-1893. T. 1-6.

> Monumenta Poloniae Historica,. Seriall. Krakow; Warszawa, 1946-1996. T. 1-12.

> Monumenta Poloniae Vaticana / Wyd. J. Ptasnik. Krakow, 1913-1914. T. 1-3.

> PasekJ.Ch, Pami?tniki / Opr. R. Pollak. Warszawa, 1984.

> Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem і mieczem" (1648-1651) / Орг. М. Nagielski. Warszawa, 1999.

> Ruch husycki w Polsce. Wybor tekstow Вибрана бібліографія zrodlowych / Opr. R. Heck і E Maleczynska. Wroclaw, 1953.

> Zrodla, sagi і legendy najdawniejszych dziejow Polski / Wyd. G. Labuda. Warszawa, 1960.

> Zrodla skandynawskie і anglosaskie do dziejow slowia nszczyzny / Wyd. G. Labuda. Warszawa, 1961.

• Александрович В. Західноукраїнські малярі XVI століття. Львів, 1998.

• Александрович В. Львівські малярі кінця XVI століття. Львів, 2000.

• Александрович В. Українське малярство XIII-XV ст. Львів, 1995.

• БалухВ.О. Фільваркове господарство Польщі вXVI—XVII ст. Чернівці, 1999.


documentavflwar.html
documentavfmdkz.html
documentavfmkvh.html
documentavfmsfp.html
documentavfmzpx.html
Документ Вибрана бібліографія